Skip to main content

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) diende een aanvraag in voor een omgevingsvergunning voor de volledige herinrichting van het kruispunt Frans Van Dunlaan – Prins Boudewijnlaan in Wilrijk. De motivatie voor deze ingreep is de veiligheid, vooral van de actieve weggebruikers (voetgangers en fietsers), te verhogen en de doorstroming van het verkeer te verbeteren.

Vooraleer het AWV groen licht krijgt voor deze herinrichting dient er een openbaar onderzoek te worden gevoerd. Dit onderzoek is op 14 oktober 2023 van start gegaan en duurt 30 dagen. In die periode mag iedereen die gevolgen meent te ondervinden van de herinrichting, hier bezwaar tegen aantekenen.

Bezwaarschriften moeten ten laatste op zondag 12 november 2023 ingediend zijn. Voor de zekerheid is vrijdag 10 november ten laatste beter.

Een van de meest ingrijpende gevolgen van de voorgestelde ingreep zou zijn dat er meer dan 10.000m² groene berm (bos) zouden sneuvelen om het kruispunt “compacter” te maken. Honderden volwassen bomen zouden ook verdwijnen.Een deel van het groen wordt vervangen door een aantal groene snippers met weinig gebruikswaarde en weinig ecologische kwaliteit. En wat men in het verleden reeds – niet vergund – als bos voor de aanleg van het kruispunt liet verdwijnen en wat men bijkomend nog aan bestaand bos wil laten verdwijnen, wordt gecompenseerd in Willebroek.

Deze plannen zijn bijzonder verontrustend, niet alleen voor de toekomst van de groene berm als een stuk natuur in de stad. Ook voor de buurtbewoners van Wilrijk heeft deze ingreep verstrekkende gevolgen voor hun levenskwaliteit en hun omgeving. De buurtbewoners verenigden zich en roepen op om bezwaar tegen deze plannen in te dienen. Gebermte ondersteunt deze oproep voluit. Hoewel iedereen ervan overtuigd is dat het kruispunt veiliger kan en moet, is het plan dat AWV op tafel heeft gelegd onvoldoende overwogen en heeft het gevolgen die niet verantwoordbaar zijn.

We nodigen graag alle deelnemers en sympathisanten van gebermte uit om bezwaar in te dienen. Door bezwaar in te dienen zet je de stem die de buurtbewoners en de berm willen vormen, kracht bij!

Bezwaarschrift.

De redenen om bezwaar aan te tekenen werden samengebracht in een ontwerp van een bezwaarschrift. Dit bezwaarschrift kan je afladen via DEZE LINK. Je kan dit bezwaarschrift volledig overnemen, je kan zelf bezwaren toevoegen of je kan er ook bezwaren uithalen. De zaken die in het geel gemarkeerd staan, dien je nog aan te vullen. Je zal zien dat ook alle deelnemers aan gebermte, weggebruikers en burgers volgens ons belanghebbenden zijn. Let wel: het belangrijkste is dat je je eigen naam en adres (zoals op je identiteitskaart) invult vooraleer het in te dienen

Praktisch.

Je kan op drie manieren bezwaar aantekenen. De eenvoudigste en meest zekere wijze om bezwaar aan te tekenen, is via het omgevingsloket. Als je je baseert op het ter beschikking gestelde bezwaarschrift duurt dit niet langer dan vijf minuten.

 1. Rechtstreeks via het omgevingsloket.
  Klik op DEZE LINK.
  Selecteer rechts bovenaan “Ik wens een bezwaarschrift aan te maken”.
  Bevestig dan je identiteit met itsme of je e-id lezer.
  Vervolgens kom je onmiddellijk op een scherm waar je de inhoud van het bezwaarschrift kan kopiëren en plakken.
  Indien gewenst kan je ook bijkomende documenten opladen. Je kan geen word-documenten opladen, enkel pdf-bestanden of afbeeldingen.
  Omdat je ingelogd bent, hoef je geen handtekening te zetten op papier.
  Je kan aangeven dat je bezwaar niet publiek zichtbaar zal zijn voor anderen, dan alleen je zelf.
  Bevestig & klaar !

 2. Per e-mail.
  Stuur een mail met je gepersonaliseerde bezwaarschrift als bijlage naar Omgevingsvergunning@antwerpen.be.
  Indien mogelijk kan je je bezwaarschrift vooraf digitaal ondertekenen (in pdf) of je kan het afdrukken, ondertekenen en scannen.

 3. Per post.
  Stuur een ondertekende brief met je gepersonaliseerde bezwaarschrift naar het stadhuis van Antwerpen. Dit is het adres:
  Aan het college van Burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen
  t.a.v. dienst Omgevingsvergunningen,
  Grote Markt 1
  2000 Antwerpen

De belangrijkste argumenten om te stellen dat het plan van AWV onvoldoende overwogen is en gevolgen heeft die niet verantwoordbaar zijn, zijn:

 • Belangrijke stukken ontbreken in het dossier of zijn onjuist waardoor de gevolgen die de voorgestelde ingreep heeft op het vlak van mobiliteit, overstromingsrisico’s, luchtkwaliteit, geluid, gezondheid, milieu en natuur in het ongewisse blijven.
 • De aanvraag laat bepaalde bestaande conflicten tussen weggebruikers ongemoeid en maakt er andere zelfs groter.
 • Het probleem van doorstroming toont de aanvrager niet aan.
 • Het schaalniveau van en de financiële middelen voor de geplande ingreep zijn niet verantwoordbaar vanuit het algemeen belang, want niet noodzakelijk om het vooropgestelde doel te bereiken. Bovendien heeft het vernietigen van het bestaand bos schadelijke gevolgen voor de leefbaarheid van een grote groep mensen en dieren. Afwijken van het Gewestplan is dan ook niet verantwoordbaar.
 • Omdat de aanvrager een verkeersveilig kruispunt kan organiseren met een veel kleinschaligere ingreep en dus ook met een veel beperktere impact voor de omgeving, is de geplande ingreep eveneens niet verantwoordbaar vanuit het oogpunt van efficiënt gebruik van publieke middelen en het optimaal gebruiken van de schaarse beschikbare ruimte.
 • De aanvraag voorziet op geen enkele manier in een kwaliteitsvolle compensatie voor de ontbossing die men – niet-vergund – in het verleden deed en voor de ontbossing die men bijkomend wil doen. Dit gaat ten koste van de kwaliteit en de leefbaarheid van de omgeving.